Les finances ètiques i solidàries són aquelles que fan compatible la rendibilitat econòmica i financera amb la consecució d’objectius socials i ambientals.

Es tracta d’incorporar l’ètica al llarg de tot el procés de finançament; és a dir, captar l’estalvi de la ciutadania i canalitzar-lo cap al finançament d’entitats i d’empreses que apliquen criteris ètics, socials i ambientals.

Origen

Les finances ètiques són fruit dels moviments d’economia alternativa que busquen una economia real i activitat amb un impacte social i ambiental positiu.

En els anys 60, els escàndols públics de corrupció als EUA i els conflictes polítics internacionals com la guerra de Vietnam i el règim de l’apartheid a Sud-àfrica van fer que sorgís una consciència ciutadana que reclamava poder decidir sobre el destí dels seus estalvis i buscaven donar-li més coherència en relació amb els seus valors: com podien permetre que els seus diners estiguessin finançant la mateixa guerra contra la qual es mobilitzaven?

Inicialment, doncs, les finances ètiques van néixer per intentar trencar la incoherència entre el nostre sistema de valors i l’ús que fan amb els nostres diners les entitats financeres. Per això posaven l’accent en l’exclusió de determinades inversions amb impactes negatius socials i ambientals, com ara el sector armamentístic, les activitats especulatives o les inversions contaminants. A poc a poc, les finances ètiques han anat incorporant uns criteris positius per tal d’invertir en sectors amb impactes socials i ambientals que transformin la nostra societat.

Paral·lelament, durant la dècada dels 70, els països empobrits del Sud es van veure exclosos del sistema financer internacional, i això va fer sorgir multitud de xarxes locals alternatives de finançament, sovint en forma de microcrèdits.

Objectius

A diferència de la banca convencional, que té com a únic objectiu la maximització del benefici econòmic, les finances ètiques persegueixen dos objectius simultanis: ser rendibles econòmicament i alhora obtenir beneficis socials i ambientals finançant activitats econòmiques amb un impacte social i ambiental positiu. En definitiva, les finances ètiques treballen per maximitzar el benefici social.

Principis

Els principis que guien les entitats de finances ètiques impregnen des de la seva política d’inversions fins a la seva pròpia estructura (interna i externa). Han de guiar no sols totes i cada una de les activitats de l’entitat financera, sinó també l’actitud i compromís.

  • Ètica aplicada: l’ètica s’entén com un procés de reflexió constant en l’aplicació dels criteris d’inversió i de concessió de crèdits.
  • Coherència: la coherència entre els nostres valors i el destí dels nostres diners implica excloure les inversions en sectors nocius per a la societat i el planeta (armament, especulació, activitats contaminants, etc.).
  • Implicació: s’inverteix en projectes amb un alt impacte social, ambiental i cultural. Les finances ètiques faciliten l’accés al crèdit a col·lectius que tradicionalment havien estat exclosos.
  • Participació: es promouen les formes organitzatives que faciliten la participació democràtica. Sovint, les entitats financeres ètiques són cooperatives, on les persones sòcies decideixen sobre les polítiques bàsiques de l’entitat, amb independència del capital aportat: una persona equival a un vot.
  • Transparència: es garanteix el principi de transparència de les persones o les entitats estalviadores que saben a qui i per a què estan servint els seus estalvis. Les entitats financeres ètiques informen periòdicament les persones sòcies i els clients sobre els projectes finançats.