Dins del sistema de finances ètiques podem trobar diverses iniciatives, des de grups d’estalvi comunitari fins cooperatives de serveis financers, com Coop57 i Oikocredit, i entitats bancàries regulades per els organismes i les normatives que regeixen el sistema financer nacional e internacional, com és el cas de Fiare Banca Ètica i Triodos Bank.

També existeixen altres experiències locals d’estalvi i finançament de projectes o iniciatives socials que podem incloure dins del paraigües de les finances ètiques i alternatives. Alguns exemples són les Comunitats Autofinançades (CAF), els fons socials o algunes plataformes de finançament col·lectiu.

El sector de les assegurances compta també amb l’existència del segell d’assegurances ètiques i solidaries (Ethical and Solidarity- based Insurance, EthSI) que certifica productes i entitats asseguradores sota els criteris socials i ambientals.

A continuació es presenten les principals entitats existents, així com la informació més rellevant sobre els productes i serveis que ofereixen.

  Entitats bancàries regulades Entitats parabancàries
Entitats de base cooperativa       
 Societat anònima

Elaboració pròpia a partir del Informe “La Economia Social i Solidària a Barcelona”, Comissionat d’Economia Cooperativa, Social i Solidària de l’Ajuntament de Barcelona. La Ciutat Invisible, SCCL,2016.