Coop57 és una cooperativa de serveis financers ètics i solidaris que té com a objectiu principal, contribuir a la transformació social en positiu de la nostra economia i de la nostra societat.

La seva funció principal és el finançament de projectes d’economia social i solidària que promoguin l’ocupació, fomentin el cooperativisme, l’associacionisme i la solidaritat en general, i promoguin la sostenibilitat sobre la base de principis ètics i solidaris.
Coop57 és una organització democràtica i de base assembleària formada per persones individuals i entitats de l’economia social i solidària. Coop57 és propietària de tots els seus socis i sòcies que s’autogestionen i s’organitzen per a la gestió de la cooperativa.

Poden estalviar en Coop57 totes aquelles persones o entitats que creuen en els principis de Coop57 i vulguin veure els seus estalvis vinculats al finançament de projectes d’economia social i solidària i que aporten un valor afegit pel conjunt de la societat.
Per tant, aportar diners a Coop57 significa, dotar els nostres estalvis de valor social, decidir sobre el destí dels nostres estalvi i tenir informació regular, clara i detallada sobre els projectes finançats.

Poden rebre finançament de Coop57 totes aquelles entitats de l’economia social i solidària que aportin algun tipus de valor afegit per al seu entorn i per al conjunt de la societat.
El crèdit a Coop57 s’entén com una eina que, ben orientada, contribueixi a la transformació social en positiu. No s’entén com una finalitat per generar guanys econòmics. Igualment, com en tota la relació entre Coop57 i els seus socis i sòcies, el crèdit es basa en la confiança i en el respecte mutu. Es treballa des de la flexibilitat i adaptabilitat dels serveis financers a les necessitats de cada cas per trobar les solucions que puguin beneficiar la viabilitat del projecte.

Com participar?


Els sòcies i socis col•laboradors de Coop57 poden ser-ho tant persones individuals com a entitats. Com el seu nom indica, col•laboren amb la consecució de l’objectiu de la cooperativa: prestar serveis financers a les entitats sòcies de serveis de Coop57.

La manera en la qual col•laboren és aportant recursos econòmics a la cooperativa en forma d’aportacions al capital social de Coop57. D’aquesta manera, Coop57 disposa de recursos econòmics per poder oferir préstecs a les seves entitats sòcies pertanyents a l’economia social i solidària tal com cooperatives, associacions, fundacions o empreses d’inserció.

Poden ser sòcies de Coop57 les cooperatives, associacions, fundacions, empreses d’inserció i altres entitats de l’economia social i solidària que realitzin una activitat econòmica de forma autònoma i sobre la base de criteris de democràcia econòmica, i que comparteixin els principis de finances ètiques i solidàries de Coop57.

Per ser entitat sòcia de serveis s’ha de realitzar, prèviament, un procés d’avaluació social per comprovar que l’entitat i Coop57 comparteixen principis i valors. Quan l’entitat és acceptada com a sòcia pot accedir als serveis financers de la cooperativa: préstecs d’inversió a mig i llarg termini, finançament de circulant, avançament de factures i convenis, etc.

Ambdós tipus de socis participen en els òrgans de decisió i gestió de Coop57 i estableixen les línies d’actuació i els criteris ètics i socials de la cooperativa.

VULL CONTACTAR